Chương trình định cư Đại Tây Dương là dự án định cư mới của liên bang, Chương trình Thử nghiệm định cư Atlantic (AIP), ra mắt tại Canada vào tháng 1 năm 2017, là một phần trong chiến lược phục hồi của Đại Tây Dương. Bốn tỉnh tham gia Chương trình Thí điểm về định cư Đại Tây Dương (AIP) là Nova Scotia (800 người), New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland và Labrador. Dự kiến​sẽ diễn ra trong ba năm (kết thúc vào năm 2020) và mỗi năm 2000 người. (Tổng cộng 4 tỉnh 2.000 người)

Điều kiện áp dụng chương trình nhập cư Atlantic, Canada (AIP)

Không đầu tư,

Khoản đảm bảo cuộc sống (gửi ngân hàng) : Đương đơn 3075 CAD, 1 gia đình có 3 người cần nộp 4706 CAD.

Không cần trình độ học vấn,

Có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian 1 năm, có thể nộp đơn xin thường trú nhân vĩnh viễn.

Chương trình nhập cư Đại Tây Dương